//
you're reading...
APICULTURA, POLITICI ECONOMICE SI LEGISLATIE

Masura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 2014 – 2020

Va prezentam ultimul format aparut in 1 iulie 2014 a Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. Vechea Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, s-a transformat in Masura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. Suma maxima a sprijinului este de 50.000 EURO, iar suma minima este de 15.000 Euro. Sprijinul se acorda in doua transe:

  • 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
  • 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
S-a schimbat si numarul de stupi necesari pentru a implini conditiile de eligibilitate. Fermele apicole eligibile vor avea intre 12.000 SO și 50.000 SO (valoare producţie standard).” Intr-un articol viitor voi clarifica numarul de stupi necesar pentru a putea accesa aceaste FONDURI  europene in perioada 2014 – 2020.
8.2.4.3.1. 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
 
8.2.4.3.1.1. Sub-măsură:
 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
8.2.4.3.1.2. Descrierea acțiunii
În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri, ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole. Sprijinul acordat va contribui la îmbunătăţirea managementului, la creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitatea cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de MUNCĂ. Sprijinul financiar va fi acordat pe baza unui plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatației. Măsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/conducători ai exploatației.  Intervenția prin acestă sub-masură, va conduce la creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, care sunt încurajați să realizeze investiţii, să se asocieze, să participe la lanţurile scurte de aprovizionare. Prin aceasta sub-măsură se urmăreşte și preluarea exploataţiilor agricole în mod integral de la fermierii în vârstă, creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri, încurajarea familiilor tinere de a se stabiliza, cu efect pozitiv asupra economiei naţionale, în ansamblul său.
8.2.4.3.1.3. Tipul sprijinului
Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de AFACERI pentru a facilita tânărului fermier începerea activităților agricole.
8.2.4.3.1.4. Trimiteri către alte legi
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013
Regulamentul (UE) Nr. 1310/2013
Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003. privind definirea micro-întreprinderilor şi a  întreprinderilor mici şi mijlocii.
Regulamentului (CE) nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole.
8.2.4.3.1.5. Beneficiarii
În cadrul acestei sub-măsuri beneficiarii sunt:
– tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, care se
instalează ca unic șef al exploatației agricole;
– persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control
efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare.
8.2.4.3.1.6. Cheltuieli eligibile
Sprijinul se acordă în vederea facilitării stabilirii tînărului fermier în baza Planului de Afaceri. Toate 248
cheltuielile şi activităţile relevante pentru implementarea în bune condiţii a Planului de afaceri aprobat pot
fi eligibile, inclusiv achiziționarea de teren agricol și animale. Detalii legate de ponderea investițiilor din
planul de afaceri va fi specificat în cadrul național.
8.2.4.3.1.7. Condiții de eligibilitate
a. Aplicabile tuturor beneficiarilor
 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM).
 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000
SO (valoare producţie standard);
 Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor regulamentelor
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR.
 Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia
se află exploatația;
 Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
 Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor
economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 %
din valoarea primei tranșe de plată;
 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza
obligatoriu investiții/amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de
mediu.
b. Aplicabile solicitantului persoană juridică:
 Asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea de
tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;
c. Aplicabile tînărului care se instalează ca unic șef de exploatație și tânărului fermier care
exercită control efectiv asupra persoanei juridice
 Nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial-administrative în care este
situată exploatația, sau a zonei limitrofe;
 Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
i. studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
ii. cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
 Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de
la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;
8.2.4.3.1.8. Principii privind stabilirea criteriilor de selecție
 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral;
 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol;
 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (suine, bovine, păsări, apicultură,
ovine și caprine) și vegetal (culturi de câmp, legumicultură, pepiniere și plantații de viță de vie
pentru struguri de masă, cultură de câmp);
 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de
specialitate;
 Principiul utilizării resurselor genetice tradiționale;
Principiile de selectie vor fi detaliate în legislația națională subsecventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.
De asemenea, principiile de selecție vor asigura dezvoltarea echilibrată a agriculturii din Romania,
ponderea criteriilor de selecție realizându-se în funcție de evoluția programului și nivelul de dezvoltare al sectoarelor prioritare identificate în strategia programului.
8.2.4.3.1.9. Sume și rate de sprijin aplicabile
Sprijin public nerambursabil care se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani.
Cuantumul maxim al sprijinului este de până la 50.000 Euro.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de minimum 15.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 12.000 euro (valoare Producţie Standard), iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare va creşte proporţional cu dimensiunea exploataţiei , dar nu va putea depăşi 50.000 de Euro/ exploataţie.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:
 80% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 20% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului.
Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de îndeplinirea implementării corecte a obiectivelor
stabilite prin Planul de Afaceri.
În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.
8.2.4.3.1.10. Verificarea și controlul măsurilor/sub-măsurilor
8.2.4.3.1.10.1. Risc(uri) la implementarea măsurilor
 
Având în vedere că măsura se adresează beneficiarilor privați, printre potențialele riscuri identificate se numără:
 Procedura de achiziții pentru beneficiarii privați
 Rezonabilitatea costurilor
 Sisteme adecvate de verificare si control
 Selecția solicitanților
 Sistemul IT.
8.2.4.3.1.10.2. Acțiuni de reducere a riscului
Măsurile care vor fi luate în vederea îmbunătăţirii implementării măsurii şi reducerii riscurilor sunt:
 Introducerea unei sistem pentru verificarea rezonabilității costuri la nivel FEADR. Actualizarea
instrucțiunilor de achiziții aplicabile beneficiarilor privați cu prevederi noi privind verificarea de
către experții evaluatori a rezonabilității prețurilor;
 Eficientizarea sistemelor de control în toate fazele de verificare a unui proiect prin verificarea
acționariatului, amplasament, sursa finanțării, grad de rudenie și alte verificări specifice, pentru
identificare condițiilor artificial create pentru obținerea sprijinului.
 În vederea evitării problemelor apărute în neîndeplinirea planului de AFACERI se va urmării verificarea
la tranșa a doua a îndeplinirii obiectivelor din planul de AFACERI și recupararea proporțională a primei
tranșe și ulterior se vor solicita beneficiarilor rapoarte de progres.
 În stabilirea principiilor de selecției specifice sub-măsurii au fost luate în vedere stabilirea unor
criterii clare, transparente și verificabile de selecție a beneficiarilor si informarea potenţialilor
beneficiari asupra acestora, de exemplu în cazul principiului de selecție privind comasarea
exploatațiilor se va urmării dispariția codului de exploatație- a celei preluate- în IACS și registrul
agricol.
 Realizarea a maximum trei verificări legate de implementarea proiectelor în corelare cu etapele de
implementare a proiectelor;
 Neregulile datorate beneficiarilor vor fi evitate prin informarea solicitanților cu privire la
eligibilitatea cheltuielilor prin ghiduri, pliante și site-uri web și acțiuni de informare;
 Sistemul IT existent la nivelul Agenției de Plăți se va actualiza și optimiza cu noile fluxuri 251
administrative și măsurile PNDR 2014-2020 și vor fi introduse chei de control precum: codul
beneficiarului, denumire beneficiar.
8.2.4.3.1.10.3. Evaluarea generală a măsurii
În perioada 2007-2013, principalele probleme identificate au fost determinate de procedurile de achiziții private și crearea de condiții artificiale.
În baza protocolului încheiat între Ministerul Justiției/ ONRC și Agenției de Plăți, s-a acordat acces gratuit pentru utilizatori din cadrul agenției la datele aferente firmelor înregistrate în registrul comerțului prin serviciul RECOM online și s-au modificat procedurile agenției, în scopul întăririi controalelor și verificării statutului de IMM.
Referitor la crearea de condiții artificiale, au fost incluse elemente de verificare și prevenire a condițiilor care au determinat crearea de situații artificiale, printre care menționăm detalierea și clarificarea procedurilor, instruirea personalului cu privire la verificarea și identificarea condițiilor artificiale.
În urma analizei realizate de Autoritatea de Management și Agenția de Plăți pe baza experienţei din
perioada 2007-2013, se poate concluziona că se asigură verificabilitatea și controlul măsurii atât prin prisma pregătirii profesionale cât și îmbunatățirea procedurilor de lucru, astfel încât să nu se prejudicieze interesele financiare ale Uniunii Europene.
Definirea pragurilor superioare și inferioare cum se prevede la articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr 1305/2013 Exploatație de dimensiune cuprinsă între 12.000 SO și 50.000 SO (valoare producţie standard).
Condiții specifice de sprijin pentru tinerii fermieri în cazul în care nu se stabilesc în calitate de șef unic al
exploatației, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) și (2) din [DA RD – C (2014) 1460]
Aplicabile solicitantului persoană juridică:
 Asociații care participă la capitalul sau gestionarea persoanei juridice vor îndeplini calitatea de
tânărul fermier în sensul art. 2 din R (UE) nr. 1305/2013;
Aplicabile tînărului care se instalează ca unic șef de exploatație și tânărului fermier care exercită
control efectiv asupra persoanei juridice
 Nu deţine concomitent un alt loc de MUNCĂ  în afara unității teritorial-administrative în care este
situată exploatația, sau a zonei limitrofe; 252
 Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
o studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
o cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire
Informații privind punerea în aplicare a perioadei de grație prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din [DA RD – C (2014) 1460] Perioada de grație în care tânărul fermier dobândeşte competențele profesionale adecvate este de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului.
Rezumatul cerințelor planului de AFACERI
Planul de AFACERI va cuprinde cel puțin următoarele:
i. Prezentarea situației inițiale a exploatației agricole;
ii. Prezentarea etapelelor și obiectivelor propuse pentru dezvoltarea exploatației agricole ;
iii. Prezentarea detaliilor privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatației agricole, cum ar fi investițiile în fermă, formarea sau consilierea.
Datele au fost preluate din documentul oficial de pe site-ul MADR: PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 – versiunea I – 1 iulie 2014
Advertisements

About apimentor

Apimentor un servicu apicol - manager de proiect formator de formatori fotograf free lancer mentor apicultor pasionat

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: