//
you're reading...
legislatie apicola

Ordonanta 8/2013 – Impozitarea apiculturii

Ordonanta 8/2013 – Impozitarea apiculturii
ORDONANŢĂ nr. 8 din 23 ianuarie 2013
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 23 ianuarie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

…………………….
29. Capitolul VII, alcătuit din articolele 71-74, se modifică şi va avea următorul cuprins:
“CAP. VII
Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Definirea veniturilor
Art. 71. – (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute, individual sau într-o formă de asociere, din:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea pepinierelor viticole, pomicole şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.
(2) Veniturile din silvicultură şi piscicultură reprezintă veniturile obţinute din recoltarea şi valorificarea produselor specifice fondului forestier naţional, respectiv a produselor lemnoase şi nelemnoase, precum şi cele obţinute din exploatarea amenajărilor piscicole.
(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.
(4) Veniturile obținute din valorificarea produselor prevăzute la alin. (1) în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective.
(5) Veniturile definite la alin. (1) pentru care nu au fost stabilite norme de venit sunt venituri impozabile şi se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Venituri neimpozabile
Art. 72. – (1) Nu sunt venituri neimpozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.
(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

┌───────────────────────────────┬─────────────────────┐
│Produse vegetale              │      Suprafaţă      │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Cereale                       │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Plante oleaginoase            │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Cartof                        │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Sfeclă de zahăr               │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Tutun                         │până la 1 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Hamei pe rod                   │până la 2 ha         │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Legume în câmp                │până la 0,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Legume în spaţii protejate    │până la 0,2 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Leguminoase pentru boabe      │până la 1,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Pomi pe rod                   │până la 1,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Vie pe rod                    │până la 0,5 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Flori şi plante ornamentale   │până la 0,3 ha       │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│                               │                     │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│           Animale             │Nr. de capete/Nr. de │
│                              │familii de albine    │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Vaci şi bivoliţe              │până la 2            │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Ovine şi caprine              │până la 10           │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Porci pentru îngrăşat         │până la 6            │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Albine                         │până la 50 de familii│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Păsări de curte               │până la 100          │
└───────────────────────────────┴─────────────────────┘

Stabilirea venitului anual din activităţi agricole pe bază de norme de venit
Art. 73. – (1) Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit.
(2) Normele de venit se stabilesc pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine.
(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

┌───────────────────────────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│Produse vegetale              │Suprafaţa destinată  │              │
│                               │producţiei vegetale/ │Norma de venit│
│                              │cap de animal/familie│   – lei –    │
│                              │     de albine       │              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Cereale                       │peste 2 ha           │           449│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Plante oleaginoase            │peste 2 ha           │           458│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Cartof                        │peste 2 ha           │         3.488│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Sfeclă de zahăr               │peste 2 ha           │           697│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Tutun                         │peste 1 ha           │         1.060│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Hamei pe rod                  │peste 2 ha           │         1.483│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Legume în câmp                │peste 0,5 ha         │         4.001│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Legume în spaţii protejate     │peste 0,2 ha         │         8.033│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Leguminoase pentru boabe      │peste 1,5 ha         │           801│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Pomi pe rod                   │peste 1,5 ha         │         4.709│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Vie pe rod                    │peste 0,5 ha         │         1.385│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Flori şi plante ornamentale   │peste 0,3 ha         │        11.773│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│                              │                     │              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│           Animale             │                     │              │
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Vaci şi bivoliţe              │peste 2 capete       │           453│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Ovine şi caprine              │10-50 de capete      │            23│
│                              ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 50 de capete   │            65│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Porci pentru îngrăşat         │6-10 capete          │            56│
│                              ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 10 capete      │           177│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Albine                         │50-100 de familii    │            70│
│                              ├─────────────────────┼──────────────┤
│                               │peste 100 familii    │            98│
├───────────────────────────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│Păsări de curte               │100-500 de capete    │             3│
│                               ├─────────────────────┼──────────────┤
│                              │peste 500 capete     │             2│
└───────────────────────────────┴─────────────────────┴──────────────┘

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
Art. 74. – (1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.
(3) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la art. 72.
(4) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(5) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
(6) Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.”

30. La articolul 80, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
“(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole definite la art. 71 alin. (1) pentru care sunt stabilite norme de venit.”

31. La articolul 82, alineatele (1), (3), (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 82. – (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă.
……………………………………………………………….
(3) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.
………………………………………………………………
(6) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 63 alin. (2), precum şi pentru veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.
……………………………………………………………….
(8) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie, însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate.”

32. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Art. 83. – (1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem real, au obligaţia de a depune o declaraţie privind venitul realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. Declaraţia privind venitul realizat se completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.”

33. La articolul 83 alineatul (3), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“g) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1);”

34. La articolul 86, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(4) Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi.”

35. La articolul 94, după alineatul (16) se introduc trei noi alineate, alineatele (17)-(19), cu următorul cuprins:
“(17) Pentru veniturile din activităţi agricole realizate până la 1 februarie 2013, obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
(18) Pentru veniturile din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit obţinute în perioada 1 ianuarie 2013 şi până la 1 februarie 2013, normele de venit se stabilesc de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. Normele de venit se stabilesc, se avizează şi se publică până cel târziu la data de 31 mai a anului pentru care se aplică aceste norme de venit. Norma anuală de venit se corectează astfel încât să corespundă perioadei impozabile cuprinse între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013. Obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării acestora.
(19) Pentru veniturile obţinute din activităţi agricole pentru care venitul net anual se determină în sistem

descarca aici  081_ordonanta 8 din 2013 impozitarea apiculturii.pdf

Advertisements

About apimentor

Apimentor un servicu apicol - manager de proiect formator de formatori fotograf free lancer mentor apicultor pasionat

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: